Kong Ruksiamza

Knowledge คือ ความรู้ ทักษะ หรือ ประสบการณ์ที่สั่งสมมาจากการศึกษาค้นคว้า

  1. กระบวนการค้นพบความรู้จากฐานข้อมูล (KDD:Knowledge Discovery in Database) ประกอบด้วยหลายขั้นตอน เช่น
    - การเตรียมข้อมูล
    - การค้นหา Pattern
    - การประเมินองค์ความรู้
    - การปรับแต่งและตรวจสอบ

แผนภาพกระบวนการทำงาน 1

Kong Ruksiamza

เขียนไปเรื่อย ขี้เกียจก็ไม่เขียน

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store